หลักสูตรอบรม ปี 61

ในปี 2561  บริษัท ได้จัดอบรมคูปองครู จำนวน 4 หลักสูตร  คือ

 1. รหัส 612011067  หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  จำนวน 14 ชั่วโมง
 2. รหัส 612022029  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 28 ชั่วโมง
 3. รหัส 612032024  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  จำนวน 28 ชั่วโมง
 4. รหัส 612172005  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  จำนวน 28 ชั่วโมง
 5. ประกาศการรับรองหลักสูตร ปี 61  ครั้งที่ 1  คลิก
 6. ประการศผล ครั้งที่ 2 อยู่ลำดับที่ 33  คลิก
 7. ประกาศผล ครั้งที่ 3 อยู่ลำดับที่ 117  203  542  คลิก
 8. ภาพการอบรม หลักสูตร STEM & STAD
  รุ่นที่ 1   รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3   รุ่นที่ 4   รุ่นที่ 5   รุ่นที่ 6   รุ่นที่ 7   รุ่นที่ 8   รุ่นที่ 9   รุ่นที่ 10
จบโครงการอบรม ปี 61
246x0w

หลักสูตรอบรมปี 62

สำหรับปี 2562  บริษัท ได้จัดอบรมคูปองครู จำนวนหลายหลักสูตร  ดังนี้

 1. รหัส 612011067  หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  จำนวน 14 ชั่วโมง เอกสารหลักสูตร   ส่งใบสมัคร
 2. รหัส 612022029  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 28 ชั่วโมง  เอกสารหลักสูตร    ส่งใบสมัคร
 3. รหัส 612032024  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  จำนวน 28 ชั่วโมง  เอกสารหลักสูตร    ส่งใบสมัคร
 4. หัส 612172005  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  จำนวน 28 ชั่วโมง  เอกสารหลักสูตร    ส่งใบสมัคร
 5. ประกาศผลการรับรองหลักสูตร  ปี 62 (15 สิงหาคม 2562)
 6. หลักสูตรใหม่ ปี 62  ของหน่วยพัฒนาครู  บริษัท โค-ทีชเชอร์ เอ็ด.จำกัด  มีดังนี้
กันยายน 2562-00

สมัครอบรมรอบพิเศษ ปี 62  (21  22  28  29 กันยายน  และ 23 ตุลาคม 2562)

 1. 612172005  เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  ส่งใบสมัคร
 2. 612032024 เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  ส่งใบสมัคร
 3. 612022029 เทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ส่งใบสมัคร
 4. 623182003 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งใบสมัคร
 1. 628182002 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ส่งใบสมัคร

 

เอกสารนำเสนอเพื่อเข้าอบรมคูปองครู

 1. ID plan   
 2. ตัวอย่างรายงาน ID plan แบบที่ 1
 3. ตัวอย่างรายงาน ID plan แบบที่ 2
 4. แบบฟอร์ม  แผนพัฒนาตนเอง ปี 62 ID plan  word  pdf
 5. แบบฟอร์ม  รายงานผลการเข้ารับการอบรม ปี 62
 6. แบบสัญญายืมเงิน
 7. แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

 

เอกสารนำเสนอเพื่อเข้าอบรมคูปองครู

 1. ID plan   
 2. ตัวอย่างรายงาน ID plan แบบที่ 1
 3. ตัวอย่างรายงาน ID plan แบบที่ 2
 4. แบบฟอร์ม  แผนพัฒนาตนเอง ปี 62 ID plan  word  pdf
 5. แบบฟอร์ม  รายงานผลการเข้ารับการอบรม ปี 62
 6. แบบสัญญายืมเงิน
 7. แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

 

ความสุข....อยู่บนฐานความรู้

ระบบช่วยเหลือการลงทะเบียน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัทช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้

ระบบลงทะเบียน ปี 62

ลงทะเบียนอบรมคูปองครู กับ OBEC  Training