หลักสูตรอบรมคูปองครู ปี 61 - 63

ปี 61- 63 บริษัทจัดอบรม 4 หลักสูตร  คือ

 

 1. รหัส 612011067 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบSTEM และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
  จำนวน 14 ชั่วโมง         ส่งใบสมัคร
 2. รหัส 612022029  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
  จำนวน 28 ชั่วโมง     ส่งใบสมัคร
 3. รหัส 612172005  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับการศึกษาพิเศษ
  จำนวน 28 ชั่วโมง      ส่งใบสมัคร
 4. รหัส 612032024  หลักสูตรเทคนิคการสอนเด็กพิเศษในห้องเรียนรวมแบบ Co-teaching ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  จำนวน 28 ชั่วโมง     ส่งใบสมัคร

หลักสูตรอบรมคูปองครู ปี 63

ปี 63  บริษัทจัดอบรม   หลักสูตร   คือ

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 63                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร
628012001
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ในศตวรรษที่ 21 กับชุดโครงงาน STEM แบบ DIY  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์
21 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
628032001
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการสอนภาษาไทยของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ภาษาไทย
20 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
628112002
การบริการจิตและเจริญปัญญา(ฝึกสมาธิเบื้องต้น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
สังคม
22 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
628182001
วิธีการสอนตามความแตกต่าง (Differentiated Instruction) : สอนแล้วเป็นสุข สนุกกับการเรียน สำหรับครูประถมศึกษาตอนต้น
บูรณาการ
21 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
628182002
การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
บูรณาการ
21 ชม
ส่งใบสมัคร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 63                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร
629112003
การบริการจิตและเจริญปัญญา(ฝึกสมาธิเบื้องต้น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
สังคม
22 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
629152001
การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21
บูรณาการ
22 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
629022001
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
20 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูต
629042001
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
20 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร
629022002
การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
แนะนำหลักสูตร
629102003
การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
การงานอาชีพ
21 ชม
ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร

 

 

 

 

629012004

 

 

 

 

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

20 ชม

 

 

 

ส่งใบสมัคร

 

 

 

แนะนำหลักสูตร 629182003 การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตาม วฐ. 21ระดับประถมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 20 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 629172001 วิธีการสอนตามความแตกต่าง (Differentiated Instruction) : สอนแล้วเป็นสุข สนุกกับการเรียนสำหรับครูประถมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 629012001 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ในศตวรรษที่ 21 กับชุดโครงงาน STEM แบบ DIY กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ 21 ชม ส่งใบสมัคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 63                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร 623102002 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้กพอ.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623182001 วิธีการสอนตามความแตกต่าง (Differentiated Instruction) : สอนแล้วเป็นสุข สนุกกับการเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 21 ชม ส่งใบสมัคร

แนะนำหลักสูตร

 

623012003

 

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตตร์

 

21 ชม

 

ส่งใบสมัคร

 

แนะนำหลักสูตร 623022001 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น คณิตศาสตร์ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623182003 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623012001 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ในศตวรรษที่ 21 กับชุดโครงงาน STEM แบบ DIY กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623152002 การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูบรรณารักษ์ ยุค 4.0 ระดับมัธยมศึกษา บรรณารักษ์ 22 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร  623112008 การบริการจิตและเจริญปัญญา(ฝึกสมาธิเบื้องต้น) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังคม 22 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623182002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 22 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 623182004 การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตาม วฐ. 21ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 20 ชม ส่งใบสมัคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 63                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร 624022001 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์ 21 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 624012001 การวิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ 21 ชม ส่งใบสมัคร

แนะนำหลักสูตร

 

 

624182002

 

 

การวิเคราะห์หลักสูตรอิงตามมาตรฐาน (Standard Based Curriculum) สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บูรณาการ

 

 

21 ชม

 

ส่งใบสมัคร

 

 

แนะนำหลักสูตร 624181008 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 15 ชม ส่งใบสมัคร
แนะนำหลักสูตร 624182001 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 22 ชม ส่งใบสมัคร
ระดับอาชีวะศึกษา

ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 62                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร 625222002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สำหรับครูอาชีวศึกษา อาชีวะ 22 ชม ส่งใบสมัคร

ระดับปฐมวัย

ลำดับ   รายละเอียด                    ผลการประเมินหลักสูตรปี 62                        กรอบอบรม      จำนวน
แนะนำหลักสูตร 621162008 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูปฐมวัย ปฐมวัย 22 ชม ส่งใบสมัคร